Drodzy Rodzice

przyszłych Pierwszaków!!!

 

9 kwietnia 2018

rozpoczęliśmy nabór do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego

w Zamościu

w roku szkolnym 2018/2019, który trwa do:

14 maja 2018 przy wyborze oddziału sportowego - profil gimnastyka

08 czerwca 2018 przy wyborze oddziału ogólnodostępnego

ogólny z językiem angielskim,

                       językowy z językiem angielskim i francuskim

 

 

 

DRODZY RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZAKÓW  


 

INFORMATOR DLA RODZICÓW 2018-2019 (003)  

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: http://nabor.pcss.pl/zamosc

 

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:   

- urodzone w 2011 r.

- odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2017/2018

- urodzone w 2012 roku na wniosek rodziców/opiekunów prawnych jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (art. 36 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, poz 59)

 

Zasady przyjęcia:

- Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu:

Bohaterów Monte Cassino, Floriana Szarego, Hetmana Jana Zamoyskiego, Hrubieszowska (nr nieparzyste), Infułacka, Pawłówka, Wesoła, Prosta, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

- Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

- Kandydaci do oddziału sportowego - profil gimnastyka mogą być przyjęci na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przejściu obowiązkowych testów sprawnościowych. O kwalifikacji do oddziału sportowego decyduje wynik testu sprawnościowego i wyniki badań lekarskich.

Termin testu sprawnościowego:

15 maja 2017 godz. 1600

do oddziału sportowego 

– sala gimnastyczna (obowiązuje strój sportowy)

Wymagane dokumenty przy składaniu zgłoszenia lub wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych:

- Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego

- Książeczka zdrowia lub inny dokument z nr PESEL dziecka

Szczegóły rekrutacji oraz link do strony NABÓR 2018

znajdują się na naszej stronie internetowej

www.zs4zamosc.pl

 

 

 Zasady rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

w roku szkolnym 2018/2019

UCHWAŁA RADY MIASTA - KRYTERIA

 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ - TERMINARZ

 

 

 

WIECEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

W ZAKŁADCE ZAPISY DO KLAS I SP