KAMPANIA „ROWEROWY MAJ 2018”

 

rowerNasza szkoła już po raz trzeci będzie uczestniczyć w Kampanii „Rowerowy Maj”. Program jest adresowany do uczniów klas I – VII oraz pracowników szkoły podstawowej i ma na celu promocję zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz komunikacji rowerowej. Udział w Kampanii „Rowerowy Maj” jest zabawą edukacyjną z elementami rywalizacji. Za aktywność rowerową czekają nagrody niespodzianki. Zapraszamy wszystkich do udziału. Ruszamy już 7 maja .

W naszej szkole Kampanię koordynują pani Anna Topolska i pan Łukasz Brykner.

 

 
REGULAMIN KAMPANII „ROWEROWY MAJ 2018”
 
ZASADY OGÓLNE:
 
1. Kampania „Rowerowy Maj 2018” (zwana dalej „Kampanią”) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/ przedszkoli
2. Kampania organizowana jest przez poszczególne miasto/gminę (zwane/ą dalej Organizatorem lokalnym) w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem głównym).
3. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
4. Uczestnikiem Kampanii może być każdy przedszkolak/uczeń i pracownik zgłoszonej do udziału placówki.
5. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły lub przedszkola odbyte w dniach od dnia 07 maja do dnia 30 maja 2018 roku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo oraz dni dyrektorskich (dla poszczególnych placówek).
6. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską lub samochodem łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 200 m.
7. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.
8. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.
9. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz w grupie uczestniczących w Kampanii placówek. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w każdej kategorii zostają nagrodzeni.
10. O wyniku placówki lub klasy/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.
11. Kampania prowadzona jest z użyciem dedykowanego programu informatycznego oraz strony www.rowerowymaj.eu, na której zamieszczone są wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.
12. Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie www.rowerowymaj.eu z dnia 31.05.2018 godz. 06:00.
 
ZASADY WSPÓŁPRACY PLACÓWEK Z ORGANIZATOREM LOKALNYM:
 
13. Organizator lokalny zobowiązany jest do przeprowadzenia Kampanii na terenie swojego miasta/gminy, a w szczególności:
a) wyznaczenia koordynatora lokalnego Kampanii do współpracy z placówkami i koordynatorem krajowym;
b) przeprowadzenia rekrutacji placówek poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do dyrekcji zaproszonych placówek;
c) przeszkolenia koordynatorów placówek w zakresie prawidłowego przeprowadzenia Kampanii oraz przekazania uprawnień do obsługi programu Rowerowy Maj;
d) przekazania zgłoszonym do udziału placówkom kompletu materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty szkolne, klasowe, naklejki, książeczki rowerowe dla uczestników Kampanii;
e) dostarczenia nagród do placówek;
14. Dyrektor placówki jest zobowiązany do współpracy z lokalnym Organizatorem Kampanii w zakresie:
a) zgłoszenia placówki wraz z wyznaczeniem koordynatora szkolnego/przedszkolnego oraz w razie konieczności koordynatora pomocniczego poprzez formularz zgłoszeniowy przesłany przez Organizatora lokalnego,
b) zebrania zgód na przetwarzanie danych osobowych od potencjalnych uczestników Kampanii lub ich rodziców/prawnych opiekunów ( z użyciem formularza na podstawie zebranych zgód zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych zgody stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu) oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań określonych w pkt.15.
15. Szkolny/przedszkolny koordynator Kampanii zobowiązany do współpracy z lokalnym Organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:
a) zebrania zgód na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych od potencjalnych uczestników Kampanii lub ich prawnych opiekunów (na podstawie zebranych zgód zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych);
b) uzupełnienia list osobowych dzienników klasowych umożliwiających ich aktywację;
c) przekazania książeczek rowerowych uczestnikom kampanii oraz udostępnienia dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii;
d) zawieszenia przy wejściu do placówki szkolnego plakatu Kampanii oraz w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczestnikom Kampanii swobodne przyklejanie naklejek;
e) umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez Organizatora lokalnego informacji dot. Kampanii;
f) regularnego uzupełniania rowerowych dzienników klasowych przez cały okres trwania Kampanii;
g) zorganizowania apelu lub innej formy uroczystego rozdania nagród dostarczonych przez Organizatora lokalnego.
Wszystkie informacje na temat przebiegu Kampanii w mieście/gminie będą umieszczane na stronie www.rowerowymaj.eu na dedykowanej miastu/gminie podstronie.