Regulamin Biblioteki Szkolnej 

 Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

 REGULAMIN KORZYSTANIA przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

 

 

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

1. Z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 4 Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

 

3. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism, uczniowie mogą korzystać tylko na miejscu.

 

4. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

 

5. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki (dwie lektury, dwie z literatury pięknej) na jeden miesiąc.

 

6. Istnieje również możliwość przedłużenia okresu wypożyczania książek pod warunkiem, że brak zapotrzebowania na określone zbiory ze strony innych czytelników.

 

7. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję książkową o wartości odpowiadającej aktualnej cenie księgarskiej książki zagubionej.

 

8. Czytelnik dba i szanuje wypożyczone książki. Wszystkie wypożyczone książki oraz materiały należy zwrócić na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy szkoły) zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką na karcie obiegowej.

 

 

Regulamin

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

1. Z komputerów mogą korzystać wszyscy użytkownicy Zespołu Szkół Nr 4 Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

 

2. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

 

3. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych.

 

4. Przed skorzystaniem z ICIM należy zapoznać się z regulaminem, a następnie  wpisać się  do zeszytu odwiedzin : podać imię i nazwisko, klasę, czas korzystania ( godzinę), numer stanowiska oraz temat poszukiwanych informacji.

 

5. Uczniowie mogą korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

 

6. Z Centrum Multimedialnego uczniowie mogą korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

 

7. Z jednego stanowiska komputerowym może korzystać jedna lub dwie osoby.

 

8. W Centrum Multimedialnym nie można korzystać z własnych nośników informacji.

 

9. Uczniowie nie mogą samowolnie włączać i wyłączać urządzeń.

 

10. Użytkownik komputera musi posiadać podstawową znajomość obsługi komputera.

 

11. W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej należy zachować ciszę. Okrycie wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

 

12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

 

13. Za wszelkie zniszczenia mechaniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania ponosi odpowiedzialność finansową uczeń i jego rodzice lub opiekunowie.