Drodzy Rodzice przyszłych

Pierwszaków!!!

 

4 maja 2017 rozpoczynamy nabór do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018,który trwa do:

 

29 maja 2017przy wyborze oddziału sportowego 

30 czerwca 2017 przy wyborze oddziału ogólnodostępnego

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: http://nabor.pcss.pl/zamosc

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:   

- urodzone w 2010 r.,

- odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2016/2017,

- urodzone w 2011 roku na wniosek rodziców/opiekunów prawnych jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

  • Dzieci zamieszkałe w obwodzieszkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  • Kandydaci do oddziału sportowego o profilu gimnastyka mogą być przyjęci na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przejściu obowiązkowych testów sprawnościowych. O kwalifikacji do oddziału sportowego decyduje wynik testu sprawnościowego.

 

 

Zasady przyjęcia:

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu:

Bohaterów Monte Cassino, Floriana Szarego, Hetmana Jana Zamoyskiego, Hrubieszowska (nr nieparzyste), Infułacka, Pawłówka, Wesoła, Prosta, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Termin testu sprawnościowego:

29 maja 2017 godz. 1400 – sala gimnastyczna

30 maja 2017 godz. 1400 – sala gimnastyczna

 

Wymagane dokumenty przy składaniu zgłoszenia lub wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych:

      Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego

      Książeczka zdrowia lub inny dokument z nr PESEL dziecka

 

Szczegóły rekrutacji,

terminarz oraz link do strony NABÓR 2017

znajdują się w zakładce ZAPISY DO KLASY I SP