RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

Rzecznik praw ucznia - pani Anna Klech

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole. 
- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli. 
- W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego. 
- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
- Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

- Załatwianie indywidualnych skarg. 
- Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole. 
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom). 
- Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem). 
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym. 
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców. 
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów. 
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania. 
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

 

Szkolny Rzecznik może:

- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
- Organizować konfrontacje wyjaśniające.
- Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem  za zgodą ucznia.
- Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, 
- skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, 
- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, 
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
- podjęcie mediacji ze stronami, 
- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, 
- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

1 Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka. 
2 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, 
3 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych, 
4 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania, 
5 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach. 
6 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 
2 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo. 
3 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka. 
4 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia. 
5 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.