Zasady rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

UCHWAŁA RADY MIASTA 

 

 

 

 

Informacja o naborze do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

Dla Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie w tym roku muszą podjąć. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół podstawowych. W Zamościu na dzieci czekają dobrze przygotowane i wyposażone szkoły. Potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania były wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.

Po raz trzeci rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: http://nabor.pcss.pl/zamosc

Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:   

-          urodzone w 2010 r.,

-          odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2016/2017,

-          urodzone w 2011 r. - na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia rodziców - mają zagwarantowane miejsce w klasie pierwszej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym kandydaci spoza Zamościa, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców - o ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość.

Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zapisy dzieci do szkoły obwodowej

Druk zgłoszenia można wypełnić na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc wybierając zakładkę szkoła podstawowa, następnie wydrukować wypełnione zgłoszenie, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Można również pobrać druk zgłoszenia w sekretariacie szkoły, wypełnić i złożyć przy zapisie dziecka.

Zapisy dzieci spoza obwodu szkoły

W przypadku zapisu dziecka zamieszkującego poza obwodem wybranej szkoły podstawowej można na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc, wybierając zakładkę szkoła podstawowa, wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, przy czym kwalifikacja prowadzona będzie kolejno do szkoły wymienionej na wniosku jako pierwszej, następnie jako drugiej i trzeciej .

Zapisy dzieci do oddziału sportowego o profilu gimnastyka

W przypadku zapisu dziecka do oddziału sportowego można na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc, wybierając zakładkę szkoła podstawowa, wypełnić wniosek(niezależnie od obwodu szkoły, w którym się mieszka), wskazując w nim typ oddziału „sportowy”. O kwalifikacji do oddziału sportowego decyduje wynik obowiązkowego  testu sprawnościowego.

Rekrutacja

 1 - Wybór szkoły

Przed wyborem szkoły warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich zamojskich szkół dostępną w Informatorze na stronie Naboru.

2 - Ustalenie szkoły obwodowej dziecka

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Zamość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, tworzą tzw. sieć szkół obwodowych.

Wykaz ulic z przynależnością do obwodów szkół podstawowych znajduje się na stronie internetowej Naboru.

Do obwodu szkoły należą:

 dzieci zamieszkałe i zameldowane w obszarze szkoły obwodowej,

 dzieci zamieszkałe (bez meldunku) w obwodzie danej szkoły.

Rodzice dziecka zamieszkałego, ale niezameldowanego w obwodzie szkoły, nie później niż w dniu złożenia zgłoszenia do szkoły, powinni wystąpić do dyrektora o wpisanie dziecka na listę dzieci obwodowych oraz poinformować dyrektora szkoły obwodowej właściwej dla miejsca zameldowania o aktualnym miejscu zamieszkania i miejscu realizacji obowiązku szkolnego dziecka w roku szkolnym 2017/2018.

Dzieci zameldowane, ale niezamieszkałe w obwodzie danej szkoły, nie przynależą do obwodu szkoły właściwej ze względu na adres zameldowania (rodzice informują dyrektora szkoły o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka).

Zgodnie z art.26 kodeku cywilnego „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.”

 3 – Zapisywanie dziecka do szkoły podstawowej

I. Wypełnienie zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Jeżeli rodzice zdecydują się na wybór szkoły obwodowej, składają do dyrektora tej szkoły wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenia”.

Rodzice kandydata wypełniający zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej mogą zrobić to na dwa sposoby:

w Internecie na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka, drukują go i po podpisaniu składają w szkole obwodowej – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza!

w formie papierowej (formularze dostępne na stronie naboru, w szkołach podstawowych) – wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka i po podpisaniu składają w szkole obwodowej.

Złożenie zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w obwodzie tej szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej.

II. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa

Rekrutację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły na podstawie przyjętych przez szkoły jednolitych kryteriów. Rodzice mogą wskazać na wniosku maksymalnie trzy szkoły, w tym szkołę obwodową, zaś wniosek składają tylko w szkole wybranej na pierwszym miejscu, która zwana jest dalej szkołą pierwszego wyboru.

Należy pamiętać, że wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem (jeśli rodzic wybrał ją na drugim miejscu, system uniemożliwi wybór innej szkoły na trzecim miejscu).

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa można wypełnić na dwa sposoby:

elektronicznie: na stronie www.nabor.pcss.pl/zamosc, po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy go złożyć u dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek wypełniony w Internecie, ale niedostarczony do szkoły podstawowej nie bierze udziału w rekrutacji.

ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza ze szkoły podstawowej, należy wypełnić, podpisać i złożyć go w szkole pierwszego wyboru.

Rodzice otrzymają „identyfikator”, który jest nazwą użytkownika oraz hasło, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej szkole podstawowej .

Kryteria w procesie rekrutacji

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość obowiązują jednolite we wszystkich szkołach kryteria.

Kryteria są stosowane wyłącznie do dzieci zgłoszonych na podstawie wniosku (tzn. szkoła pierwszego wyboru nie jest szkołą obwodową) i nie dotyczą dzieci z obwodu przyjmowanych do szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:   

-          kandydat zamieszkuje w Zamościu– 8 pkt.

-          rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej pierwszego wyboru – 6 pkt.

-          rodzic lub prawny opiekun kandydata pracuje w Zamościu – 4 pkt.

-          w obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują członkowie rodziny kandydata wspierający rodziców w opiece nad kandydatem – 2 pkt.

Rodzice zobowiązani są zaznaczyć wybrane przez siebie kryteria i dołączyć do wniosku oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Jeśli dane kryterium nie zostanie wybrane lub nie zostanie wypełnione stosowne oświadczenie oznacza to, że kandydat otrzymuje za nie 0 pkt.


Harmonogram rekrutacji do klas  pierwszych szkół podstawowych

Miasta Zamość odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

L.P.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 maja do 30 czerwca 2017 r.

od 25 lipca do 28 lipca 2017 r

.2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 lipca do 17 lipca 2017 r.

od 01 sierpnia do 16 sierpnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 18 lipca 2017 r. do godz. 10.00

17 sierpnia 2017 r. godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

od 19 lipca 

do 21 lipca 2017 r.

od 18 sierpnia 2016 do 22 sierpnia 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 lipca 2017 r. do godz. 10.00

23 sierpnia 2017 r. do

godz. 10

 

Oddział sportowy o profilu gimnastyka

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu

 

L.P.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku do oddziału sportowego o profilu  gimnastyka

29 maja 2017

.2

Testy sprawnościowe do oddziału sportowego

30 maja 2017 godz. 1400